Rose Air     Antonov AN-26      LZ-ABJ

Rose Air Antonov AN-26 LZ-ABJ

Rose Air Antonov AN-26 LZ-ABJ